I Liceum Ogólnokształcące
Regulamin centrum informacji medialnej

Regulamin centrum informacji medialnej

REGULAMIN CENTRUM INFORMACJI MEDIALNEJ
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 • Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych tzn.
  do poszukiwań informacji w dokumentach elektronicznych, w Internecie,
  do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów na rzecz organizacji działających na terenie szkoły.

 • Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
w godzinach pracy biblioteki.
 • Internet jest poszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki szkolnej, dlatego też nie wolno korzystać ze stron poświęconych agresji, przemocy, pornografii itp. pod groźbą całkowitego zakazu korzystania z komputera.
 • Zabrania się wkładania własnych dyskietek i płyt do stacji dysków bez zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 • Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania.
 • Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 • Rozpoczęcie i zakończenie pracy należy zgłaszać nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • Wszystkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli uczeń jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać dwie osoby pracujące w ciszy i niezakłócające pracy biblioteki.
 • Jeżeli użytkownik opuści stanowisko komputerowe na dłużej niż 10 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi-bibliotekarzowi, zostanie ono wówczas udostępnione innemu uczniowi bez zabezpieczenia wcześniejszych danych.
 • Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
 • Z komputera można korzystać do jednej godziny lekcyjnej, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach nauczyciel-bibliotekarz może wydłużyć ten czas lub wprowadzić limit.
 • Korzystanie z drukarki jest możliwe po uzyskaniu zgody przez nauczyciela bibliotekarza.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych punktów regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika i nałożyć karę w postaci czasowego lub całkowitego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.
 • W pracowni obowiązują przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 grudnia 2009 roku.