I Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna

Harmonogram rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025
A. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

L.p. Etap rekrutacji Rekrutacja podstawowa Rekrutacja uzupełniająca
1 złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych od 22 kwietnia 2024
do 21 maja 2024 godz. 12:00
od 23 lipca 2024
godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00
2 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów do 29 maja 2024 do 29 lipca 2024
3 możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 3 lipca 2024 do 8 lipca 2024
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu od 3 lipca 2024
do 9 lipca 2024 godz. 15:00
5 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń do 11 lipca 2024 do 30 lipca 2024
6 podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 lipca 2024
godz. 12:00
31 lipca 2024
do godz. 12:00
7 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 15 lipca 2024 godz.12:00
do 18 lipca 2024
od 31 lipca 2024 godz.12:00
do 2 sierpnia 2024 godz.12:00
8 Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 lipca 2024
do godz. 12:00
5 sierpnia 2024
do godz. 12:00
9 Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 lipca 2024
do godz.13:00
do 5 sierpnia 2024
do godz.13:00
10 opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22 lipca 2024 6 sierpnia 2024

Dokumenty do pobrania

Przygotowujemy uczniów do
kontynuowania nauki na najlepszych
uczelniach w Polsce i za granicą,
kształcimy przyszłe elity.